Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Avís Legal

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable

ESTALS & PARTNER SA

CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT

Tel.934303303

comercial@migueldiaz.com

 

Període de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i / o cancel·lació.

 

Destinataris

 

Destinatari de la cessió

Empreses que formen part de ESTALS & PARTNER

 

Finalitat de la cessió

Enviament d'informació publicitària de les societats que formen part de ESTALS & PARTNER

 

Legitimació de la cessió

Consentiment de l'interessat

 

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

 

Transferència internacional

No es produeixen.

 

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

 

Drets

¿Que drets té?

Té dret a fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.  Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça dalt assenyalada o enviar comunicat al correu electrònic admin@migueldiaz.com. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d'adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si vol disposar d'un model per a això podrà:  Utilitzar un model oficial de l'Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php Sol·licitar-nos un model: admin@migueldiaz.com  

Possibilitat de reclamar davant l'AEPD
Així mateix, l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l'AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid  A través del present avís, ESTALS & PARTNER SA (en endavant, ESTALS & PARTNER) informa els usuaris en compliment de l'article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (en endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis. És el titular del portal web www.migueldiaz.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats a:
CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT
CIF A64772130
Tel.934303303
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 40447, Foli 82, Full 369.024, Inscripció 3, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: comercial@migueldiaz.com També s'informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc web i, si s'escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre'ls informació sobre les activitats del prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l'enviament de les seves dades autoritza expressament al prestador del Servei per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça
admin@migueldiaz.com 
Indicant en l'assumpte "BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE".
Així mateix, podrà exercir els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit, limitació del tractament portabilitat de dades i oposició (segons recull els articles del 12 al 21), establerts per Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a
CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT
CIF A64772130  
o mitjançant correu electrònic a
admin@migueldiaz.com
i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES"El prestador del servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .  Igualment, el prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l' estat de la tecnologia. Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a ESTALS & PARTNER SA, en la següent adreça postal
CADIZ 19, 08940, CORNELLA dE LLOBREGAT,
i / o electrònica comercial@migueldiaz.com en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari. En cas que el prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència. 

Titularitat dels Fitxers
ESTALS & PARTNER amb domicili social a:
CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT
CIF A64772130
és el titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es
En concret, les dades recollides a través de la present web, s'incorporen al fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals els serà aplicable la present Política de Privacitat. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.  

Recollida i Tractament
El fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:  

Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en: Per al Fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web www.migueldiaz.com.  Resoldre les qüestions formulades.Remetre'ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de ESTALS & PARTNER.  

Encarregat del Tractament
En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.  

Consentiment
Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ESTALS & PARTNER enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis. Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça: admin@migueldiaz.com Indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".  

Mesures de Seguretat
ESTALS & PARTNER, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixos.  

Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició
Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de ESTALS & PARTNER, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.  El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer: Envia un correu electrònic a: comercial@migueldiaz.com.  Comunicació per escrit dirigida a: ESTALS & PARTNER, CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT. ESTALS & PARTNER, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació. El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. ESTALS & PARTNER, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.  

Canvi de Normativa
ESTALS & PARTNER, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: admin@migueldiaz.com.    

AVÍS LEGAL (LSSI)
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:  
ESTALS & PARTNER SA, [d'ara endavant ESTALS & PARTNER], és el titular del portal web www.migueldiaz.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats a: CADIZ 19, 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT CIF A64772130 Tel.934303303 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 40447 , Foli 82, Full 369024, Inscripció 3 , És l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: comercial@migueldiaz.com  

CONCEPTE D'USUARI
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament. Els usuaris hauran d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ESTALS & PARTNER en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.  

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"
ESTALS & PARTNER no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ESTALS & PARTNER no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de www.migueldiaz.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant al connectar al portal web www.migueldiaz.com, com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.  

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ESTALS & PARTNER pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web. 

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
ESTALS & PARTNER declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ESTALS & PARTNER no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. ESTALS & PARTNER no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ESTALS & PARTNER realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.  

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ESTALS & PARTNER. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ESTALS & PARTNER i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ESTALS & PARTNER. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a la ESTALS & PARTNER. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats. Excepte autorització expressa de ESTALS & PARTNER no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" www.migueldiaz.com. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ESTALS & PARTNER, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ESTALS & PARTNER.  

No comparteixi SEU informació personal
ESTALS & PARTNER mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte en ESTALS & PARTNER ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a NOM EMPRESA perquè procedeixin a la investigació de l'incident.  

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')
Ignore tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de ESTALS & PARTNERo de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui fora dels mitjans de pagament de ESTALS & PARTNER, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( 'spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-fraudulent. ESTALS & PARTNER utilitza el domini "www.migueldiaz.com" per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "ESTALS & PARTNER" en la seva URL. Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "El seu compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórela i considérela com fraudulenta. 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'
Envieu un correu electrònic a l'adreça:
comercial@migueldiaz.com
I adjunti el correu electrònic que considera fals. A l'adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu a
comercial@migueldiaz.com
I inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.